รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2565 18:24:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (E-AGM)
หลักทรัพย์
ALL
แหล่งข่าว
ALL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 17
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ 
ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4345
อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเหตุ                      :
โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2565
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ                      :
เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 14,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 14,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : อื่นๆ
  รายละเอียดการจัดสรร               : เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ครั้งที่ 1 ที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 14,000,000
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)            : 1.00 : 1.10
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 2.545
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 02 ส.ค. 2565 ถึงวันที่ 16 ส.ค. 2565
หมายเหตุ                      :
เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้