รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2565 20:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักทรัพย์
SYMC
แหล่งข่าว
SYMC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
6. รับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2564
7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเงินโบนัสกรรมการสำหรับปี 2565
8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
9. พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
10.  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ
 ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2565
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 10 มี.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 09 มี.ค. 2565
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.075
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 19 พ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้