รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2565 19:24:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
THANA
แหล่งข่าว
THANA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 08 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมบางกอกน้อย1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี้ 
กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2565
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ                      :
เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและการลงทุนในโ
ครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน 
ได้แก่
1) นายจรัญ เกษร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร
2) นางยุพิน กาญจนวิกัย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร
ในการนี้ ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการใหม่ สัดส่วนกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้