รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2565 08:36:00
หัวข้อข่าว
การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักทรัพย์
SALEE
แหล่งข่าว
SALEE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) 19 หมู่ 10 
ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2565
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 06 พ.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 05 พ.ค. 2565
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.015
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 พ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เนื่องด้วยนางพิมพา จิวะพรทิพย์ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติแต่งตั้ง นายพัฒนชาตติ์ จิวะพรทิพย์ เป็นกรรมการแทน ทั้งนี้
 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
และที่ประชุมกรรมการได้มีมติเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน คือ นายสิรภัทร ตัตวธร 
โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้