รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2565 12:32:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การงดจ่ายเงินปันผล และการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัทร่วม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
JAK
แหล่งข่าว
JAK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัท .เอ็ม.ที.เอส พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมจำนวน 600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยราคาจำหน่ายหุ้นละไม่ต่ำกว่า 141.6666
บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 85,000,000 บาท ให้แก่บริษัท โกลเด้นท์พาราไดซ์ พร๊อพเพอร์ตี้
จำกัด ภายหลังการทำรายการ MTS จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุด ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท JAK
มีมติอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการภายใต
้กรอบที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท MTS ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการทำรายการนี้ 
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ MTS จะลดลงเท่ากับเงินปันผลที่ทาง JAK ได้รับ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2565
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้