รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2565 18:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564, การงดจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไขวันประชุมผู้ถือหุ้นใน template)
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)               : 26 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ                      :
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2565
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม
วาระที่ 8  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว 
ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. 2555 (เป็นไปตามประกาศ กสทช.)
วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2565
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อี
กวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายสุชาติ เหล่าปรีดา, นายปยุต ภูวกุลวงศ์
และนางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้