รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2565 06:37:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม การลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน
หลักทรัพย์
IVL
แหล่งข่าว
IVL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2565
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 19,950,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 19,950,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.00
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                        : IVL ESOP-W1
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                         : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 1
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 37.74
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
 จัดสรรให้กับ                   : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 36,200,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 36,200,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.00
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                        : IVL ESOP-W2
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                         : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 2
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 44.39
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 
บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2565
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 09 พ.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 06 พ.ค. 2565
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 20 พ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 56,150,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 56,150,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 56,150,000
หมายเหตุ                      :
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้
(1) จำนวนไม่เกิน 19,950,000 หุ้น 
เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 1 และ
(2) จำนวนไม่เกิน 36,200,000 หุ้น 
เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 2
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้