รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2565 17:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
หลักทรัพย์
NETBAY
แหล่งข่าว
NETBAY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - อนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท 3 ข้อ ซึ่งเดิมบริษัทมีวัตถุประสงค์อยู่แล้ว 66 ข้อ 
ดังนั้นจึงขอเพิ่มเติมข้อที่ 67 ถึง 69
สถานที่ประชุม                     : ออนไลน์
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและปฏิบัติหน
้าที่ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน คือ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2565
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 06 พ.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 05 พ.ค. 2565
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.7945
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.4568
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น) (เพิ่มเติม)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.3377
(BOI)(บาท/หุ้น) (เพิ่มเติม)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 พ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้