รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2565 08:32:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ B52 เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มีนาคม 2565
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (B52)
ทุนเดิม (บาท)                    : 327,982,495.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 655,964,991
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 59,723,672
ทุนใหม่ (บาท)                    : 357,844,331.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 715,688,663
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (B52-W3) จำนวน 
231,129,033 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 59,723,672 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 0.2584
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.9672
วันใช้สิทธิ                      : 14 ก.พ. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 02 มี.ค. 2565
______________________________________________________________________