รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2565 17:45:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
หลักทรัพย์
BH
แหล่งข่าว
BH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 01 มี.ค. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

หุ้นบุริมสิทธิ                     

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อย่อหุ้นบุริมสิทธิ                 : BH-P
   ชื่อหุ้นบุริมสิทธิ                  : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
   จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)         : 300,100
   จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ        : 880,765
(หุ้น)
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นบุริมสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0
   วันที่แปลงสภาพ                 : วันที่ 01 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 300,100
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 880,765

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางลินดา ลีสหะปัญญา
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดาร

นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์
รองประธานกรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้