รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2565 18:14:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ TFI-W1
หลักทรัพย์
TFI
แหล่งข่าว
TFI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 มี.ค. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TFI-W1
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 24 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.15
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://www.thaifilmind.com/warrantTH.pdf
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) 73/3 
หมู่ 4 ถนนเทพรัตน
(บางนา-ตราด) ก.ม.13 ตำบลบางโฉ ลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : (662) 750-1350
โทรสาร:
(662) 316-9687, 316-6226
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายธีระชัย พรสินศิริรักษ์
ตำแหน่ง                       : กรรมกรผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้