รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2565 21:05:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
หลักทรัพย์
RATCH
แหล่งข่าว
RATCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 มี.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 08 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 มี.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 769,230,770
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 769,230,770
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ 
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 769,230,770
   อัตราส่วนเบื้องต้น (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)        : ไม่ต่ำกว่า 1.885 หุ้น ต่อ 1 
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
  วันที่คาดว่าจะแจ้งอัตราส่วนสุดท้าย          : 27 เม.ย. 2565
   ราคาจองซื้อเบื้องต้น (บาทต่อหุ้น)           : 
คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 7 - 15 วัน
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด
  วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย          : 27 เม.ย. 2565
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 06 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2565
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 09 พ.ค. 2565
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 06 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 มี.ค. 2565
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 18 มี.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 17 มี.ค. 2565
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 20 พ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้