รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 มี.ค. 2565 18:20:00
หัวข้อข่าว
กำหนดจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Presentation)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 004/2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565
 
เรื่อง กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" 
ขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
โดยมีวัตุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
วันที่   :  11 มีนาคม 2565
เวลา   :  10.00 น.
สถานที่ :  บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
102 ถนนริมคลองบางกะปิ (ถนนจตุรทิศ)
บางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร, ไทย 10310

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

ขอแสดงความนับถือ


    
(นายชำนาญ วังตาล)      (นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ)
    กรรมการ                       กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้