รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มี.ค. 2565 06:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล A5 เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
หลักทรัพย์
A5
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5) 
พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย "SP" (Suspension) และ "NC" (Non-compliance)
และให้เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ของ A5 ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
และจะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ A5 ในวันที่ 7 มีนาคม 2565
ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ A5
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ A5
แล้ว) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ของ A5 แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor
ของหลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ
โดยผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทจากสรุปข้อสนเทศของ A5
ที่เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________