รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มี.ค. 2565 09:14:00
หัวข้อข่าว
การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ ตล. 005/2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565

เรื่อง  การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 (บัญชี 1)

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 
ประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ("ที่ประชุม") โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ
ดังนี้
อนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้ บริษัท แอท อีส 
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ("ผู้ซื้อ") ในราคารวมทั้งสิ้น 500,000,000 บาท ดังนี้
1.  บริษัทฯ จะจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ Flora Creek Chiangmai Hotel 
โดยรายละเอียดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ ปรากฏในข้อ 4
2.  บริษัท เอคิว วิลเลจ จำกัด 
จะจำหน่ายไปซึ่งใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารและใช้อาคารประเภทโรงแรมรวมถึงใบรับรองการประกอบธุรกิจโรงแรม
โดยรายละเอียดของที่ใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารและใช้อาคารประเภทโรงแรม
รวมถึงใบรับรองการประกอบธุรกิจโรงแรมปรากฏในข้อ 4
(รวมเรียกการจำหน่ายไปในข้อ 1 และ 2 ว่า "การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการ Flora Creek" 
และโปรดดูรายละเอียดของทรัพย์สินในโครงการ Flora Creek ในข้อ 4 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการ Flora Creek ถือเป็นรายการจำหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตาม 
ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 8.38
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
หากนับรวมขนาดรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวน 4 รายการ ได้แก่
1.  รายการจำหน่ายไปซึ่งที่ดิน รังสิต 1 แปลง (2-1-47.2 ไร่) ราคาซื้อขายเท่ากับ 105,000,000 บาท 
ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 1.76 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
2.  รายการจำหน่ายไปซึ่งที่ดิน พระราม 9 ซอย 6 ถนนจตุรทิศเนื้อที่ดินรวม 363.90 ตารางวา 
ราคาซื้อขายเท่ากับ 90,000,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 1.51
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
3.  รายการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จำกัด ราคาซื้อขาย 100,000,000 บาท 
ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 4.36 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
4.  รายการจำหน่ายไปซึ่งที่ดิน คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 แปลง (117-0-88.5 ไร่) ราคาซื้อขาย 
400,000,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 6.38 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
เมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการ Flora Creek ซึ่งมีมูลค่ารายการรวม 500,000,000 บาท 
เมื่อคำนวนตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่มีมูลค่าสูงสุดแล้วเท่ากับร้อยละ 8.38 ดังนั้น
ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 22.39 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2
ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ
50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


      __________________________        ___________________________
(นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ)   (นายชำนาญ วังตาล)
           กรรมการ                          กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้