รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มี.ค. 2565 18:46:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ MC
หลักทรัพย์
MC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ MC
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MC)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                  : 800,000,000
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                  : 792,000,000
วันที่มีผล                      : 08 มี.ค. 2565
หมายเหตุ                      :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 8,000,000 หุ้น
______________________________________________________________________