รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มี.ค. 2565 09:02:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ AQ-W5
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 07 มี.ค. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AQ-W5
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.028
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://aqestate.com/investors-relation/financial-annual-reports
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2033-5555
โทรสาร 0-2033-5566
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายชำนาญ วังตาล
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้