รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มี.ค. 2565 09:27:00
หัวข้อข่าว
การปรับสิทธิของ NUSA-W4
หลักทรัพย์
NUSA
แหล่งข่าว
NUSA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง (แก้ไข)                    : การปรับสิทธิ(แก้ไข)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : NUSA-W4
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ณุศาศิริ
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
   ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)           : 1.00
   ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)           : 0.881
   อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1
   อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.135
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : 
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถืิใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กว่าเดิมโดยการที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจากราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ต่ำกว่าร้อยละ
90.00 ของราคาตลาดตามเงื่อนไขของ"ข้อกำหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
วันที่มีผลการปรับสิทธิ (แก้ไข)              : 10 มี.ค. 2565
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ/เลขานุการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้