รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มี.ค. 2565 17:47:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
WIN
แหล่งข่าว
WIN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 มี.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 24 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 23 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท 
วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด 
(มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 มี.ค. 2565
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้