รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2565 20:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันให้สิทธิผู้ถือหน่วย (Record Date) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11-650071
  15 มีนาคม 2565
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันให้สิทธิผู้ถือหน่วย (Record Date)
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันให้สิทธิผู้ถือหน่วย (Record dated)
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ดังนี้

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  คิดเป็น %
1  สำนักงานประกันสังคม  73,468,600  15.25
2  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  28,231,400  5.86
3  บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  21,557,100  4.48
4  บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  16,168,200  3.36
5  บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  16,095,100  3.34
6  บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  15,330,000  3.18
7  บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  15,000,000  3.11
8  นายบูรณะ ชวลิตธำรง  14,040,000  2.92
9  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  12,169,400  2.53
10  บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8,208,100  1.70
  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
  กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้