รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2565 08:00:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมAGM 2565, การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W, การเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
MILL
แหล่งข่าว
MILL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 มี.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ชั้น
 29 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 มี.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 744,870,033
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 744,870,033
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.40
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 230,000,000
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.80
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 462,973,596
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 มี.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,387,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,387,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.40
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : อื่นๆ
  รายละเอียดการจัดสรร               : การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าว 
อาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO)
และ/หรือวิธีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ในจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน
1,387,000,000 หุ้น โดยอาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,387,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 29.96
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 มี.ค. 2565
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 10 พ.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 09 พ.ค. 2565
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)         : 10.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)          : 0.04
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก            :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.01
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)           : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.40
วันที่จ่ายปันผล                    : 27 พ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้