รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2565 17:08:00
หัวข้อข่าว
มติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล
หลักทรัพย์
TFMAMA
แหล่งข่าว
TFMAMA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 มี.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
หมายเหตุ                      :
วาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 
เมษายน 2564
วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2564
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (1) และ 
ข้อ (7))  
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 มี.ค. 2565
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 06 พ.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 05 พ.ค. 2565
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.90
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.95
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.95
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 26 พ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ                      :
เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จะจ่ายได้อีกหุ้นละ 1.90 บาท เป็นเงิน 626.44 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)  เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ล้านบาท 
จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
2)   เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ล้านบาท 
จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
3)   กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
4)   กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้