รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2565 17:08:00
หัวข้อข่าว
การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ "BBGI"
หลักทรัพย์
BBGI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน             

เรื่อง                        : การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ "BBGI"
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเกิน (หุ้น)               : 43,320,000
ผู้ให้ยืมหุ้น                      : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ 
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน                   : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
วันที่เริ่มซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน           : 17 มี.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน         : 12 เม.ย. 2565
ราคาจองซื้อหลักทรัพย์ / ราคา IPO (บาทต่อหุ้น)       : 10.50
ผู้ให้สิทธิ Greenshoe option              : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท
 น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ                      :
1.เงื่อนไขราคา: ราคาในการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินต้องไม่สูงกว่าราคาจองซื้อหลักทรัพย์ / ราคา 
IPO หรือ ไม่สูงกว่าราคาเสนอซื้อสูงสุดในขณะนั้น หรือ ไม่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในขณะนั้น
ทั้งนี้แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่ากัน
2.การขึ้นเครื่องหมาย: ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย ST 
ในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน
เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบ ตลอดช่วงเวลาที่มีการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน
3.ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าว อาจสิ้นสุดก่อนช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น 
หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ครบจำนวนแล้วและ/หรือใช้สิทธิซื้อหุ้น (Exercise
greenshoe option) จากผู้ให้สิทธิ Greenshoe option
______________________________________________________________________