รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2565 13:04:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แก้ไข template)
หลักทรัพย์
BIZ
แหล่งข่าว
BIZ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 08 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมระบบไฮบริด (Hybrid 
Meeting)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้อง Conference Hall 1-2 Glowfish 
อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน
Application IR PLUS AGM
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 220,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 220,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 20,000,000
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 200,000,000
หมายเหตุ                      :
1) เพื่อรองรับกาารจ่ายหุ้นปันผล 200,000,000 หุ้น
2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 20,000,000 หุ้น
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2565
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 22 เม.ย. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 21 เม.ย. 2565
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)         : 2.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)          : 0.25
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก            :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.4277777775
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)           : 0.6777777775
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 05 พ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้