รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2565 17:11:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565
หลักทรัพย์
2S
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.5134% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 13.5557% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.5134% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 13.5557% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ไพวงษ์ เตชะณรงค์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 8.2701% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 8.7869% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.2701% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.7869% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0597% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0049% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0597% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0049% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว อรอร อัครเศรณี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 14.1977% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 24.9505% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 14.1977% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 24.9505% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 6.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 6.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สมชาญ ลัพธิกุลธรรม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 10.1452% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0.0115% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 10.1452% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0115% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วริศ ยงสกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 8.115% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 8.115% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.115% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.115% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ญาณกร รัตคาม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 3.079% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0.3297% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.079% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 17.7998% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

9. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 8.6589% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 8.6589% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.6589% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.6589% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

10. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 20.0068% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 20.0068% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

11. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0321% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 20.0133% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0321% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 20.0133% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

12. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ชินพงศ์ เยาว์วรรณศิริ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.8374% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 2.3082% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.6777% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.8053% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------