รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2565 19:14:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 21 มีนาคม 2565  การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ 51/2565/013  เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติกำหนด     
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) นั้น บริษัทฯ
ขอแจ้งให้ทราบว่าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
พร้อมทั้งเอกสารประกอบได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
https://www.centralpattana.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting/
invitation-to-shareholders-meeting ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงิน 2564 ไว้ที่
https://www.centralpattana.co.th/th/investor-relations/publications/report/annual-report

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 
สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ co.secretary@centralpattana.co.th หรือโทรสารหมายเลข
0-2264-5593 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้ เพื่อให้บริษัทฯ 
รวบรวมชี้แจงในที่ประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้