รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2565 18:32:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ VP220302
                22 มีนาคม 2565
เรื่อง  เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย
ตำบลบางสีทอง อำเภอ    บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนั้น
  บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.alt.co.th ตั้งแต่วันที่
22 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านทางอีเมล์ (ir@alt.co.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2565
สำหรับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมฉบับจริง จะดำเนินการส่งออกให้ผู้ถือหุ้นภายในวันที่
30 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                   ขอแสดงความนับถือ


                  (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
                   รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้