รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มี.ค. 2565 17:45:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน บนเว็บไซด์ของบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์
หลักทรัพย์
GROREIT
แหล่งข่าว
GROREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ จท. 9/2565
            วันที่ 29 มีนาคม 2565
เรื่อง  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2564 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
บนเว็บไซด์ของบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บริษัท") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน ("กองทรัสต์") 
ขอเรียนว่าเพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับข้อมูลโดยสะดวก รวดเร็ว
และสามารถพิจารณาข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2564
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ที่ www.one-asset.com ตั้งแต่วันที่
29 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00
น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ /
ห้องประชุมสำหรับรับรอง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

      ขอแสดงความนับถือ

  (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด


ฝ่ายจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โทรศัพท์ 02-659-8847 หรือ 8850
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้