รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2565 19:38:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข PDF)
หลักทรัพย์
UNIQ
แหล่งข่าว
UNIQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ความเห็น IFA                   

ที่ UN/SET/HO/A65/033001

                                  วันที่ 30 มีนาคม 2565

เรื่อง   การเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไป
      ซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

   เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     ตามที่ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน
2565 เวลา 10.00 น เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นั้น
        บริษัทฯ ขอเผยแพร่ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ที่เกี่ยวกับรายการได้มาและ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและเป็นข้อมูลประกอบการประชุม บนเว็บไซต์บริษัท www.unique.co.th ตั้งแต่ 30
มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
       
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                   ขอแสดงความนับถือ
 
                               ( นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ )
                                รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
     ฝ่ายบริการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้