รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2565 21:26:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565-53
หลักทรัพย์
INGRS
แหล่งข่าว
INGRS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 มี.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 พ.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 เม.ย. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 เม.ย. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอรฺ์ จำกัด 
(อยุธยา)
หมายเหตุ                      :
ประชุมผ่านสื่ออิเลคโทรนิคส์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 มี.ค. 2565
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

1. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
2.พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้