รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 เม.ย. 2565 21:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11- 650088
  วันที่ 4 เมษายน 2565
เรื่อง   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ("กองทุนรวม")
ได้มีประกาศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 
ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยอนุมัติให้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี
2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ บริษัทจัดการ ขอแจ้งให้ทราบว่า 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/POPF_Invitation_letter_TH.pdf
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
  กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้