รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2565 12:50:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแต่งตั้ง CFO
หลักทรัพย์
XPG
แหล่งข่าว
XPG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      


ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน (รักษาการณ์)
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : วรางคณา
นามสกุล                       : อัครสถาพร
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง               : 31 มี.ค. 2565
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นาง
ชื่อ                         : วชรรัศมิ์
นามสกุล                       : ตั้งสมบูรณ์
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 เม.ย. 2565
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาววรางคณา อัครสถาพร
ตำแหน่ง                       : ผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้