รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2565 08:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 11 เมษายน 2565
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 
(มหาชน) (JMT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 685,063,480.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,370,126,961
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 64,990,694
ทุนใหม่ (บาท)                    : 717,558,827.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,435,117,655
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-W3) จำนวน 
62,334,263 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 63,841,483 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.02418
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 41.00832
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-W4) จำนวน 315,842 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 315,842 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 90.00
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 813,859 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 833,369 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.02418
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 28.41291
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 เม.ย. 2565
______________________________________________________________________