รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2565 18:18:00
หัวข้อข่าว
การปรับสิทธิของ BIZ-W1
หลักทรัพย์
BIZ
แหล่งข่าว
BIZ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 08 เม.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BIZ-W1
วันใช้สิทธิ                      : 29 เม.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 28 เม.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 4.66667
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.50
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://www.bizalignment.com/ir_index.php?biz_w1
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ (เลขานุการบริษัท)
บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-6366828-9 ต่อ 25
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________

การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : BIZ-W1
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
บิสซิ
เนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
   ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)           : 7.00
   ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)           : 4.66667
   อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1
   อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.50
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : 
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษา
ผล ประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กว่าเดิมโดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก
 - จ่ายหุ้นปันผล
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                 : 21 เม.ย. 2565
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้