รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 เม.ย. 2565 17:07:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันสิ้นสุดการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ "BBGI"
หลักทรัพย์
BBGI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันสิ้นสุดการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน         

เรื่อง                        : กำหนดวันสิ้นสุดการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ 
"BBGI"
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI)
ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน                   : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
วันที่สิ้นสุดการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน         : 12 เม.ย. 2565
เดิม
วันที่สิ้นสุดการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน         : 11 เม.ย. 2565
ใหม่
หมายเหตุ                      :
- ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ครบจำนวนแล้ว
______________________________________________________________________