รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2565 08:36:00
หัวข้อข่าว
19 เมษายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ JMT-W3
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
 ครั้งที่ 3 (JMT-W3)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 19 เม.ย. 2565
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 22 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 13 พ.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 13 พ.ค. 2565
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 20 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 13 พ.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 28 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2565
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 14 พ.ค. 2565
สิทธิ
______________________________________________________________________