รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2565 17:08:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ VIBHA-W3
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
VIBHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 เม.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : VIBHA-W3
วันใช้สิทธิ                      : 14 มิ.ย. 2565
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 24 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2565
(แก้ไข)
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP (แก้ไข)            : วันที่ 20 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 30 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2.993
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.0023
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 15 มิ.ย. 2565
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://www.vibhavadi.com/ir-news
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ห้องประชุม สำนักงาน ชั้น 4 อาคาร 2
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
โทรศัพท์ 0 -2561-1111 ต่อ 2427 โทรสาร 0 -2561-1462
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้