รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2565 07:59:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AQ เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2565
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (AQ)
ทุนเดิม (บาท)                    : 42,662,405,722.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 85,324,811,444
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,384,325
ทุนใหม่ (บาท)                    : 42,664,597,884.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 85,329,195,769
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AQ-W5) จำนวน 4,097,500
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,384,325 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.07
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.026
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 20 เม.ย. 2565
______________________________________________________________________