รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 เม.ย. 2565 08:21:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ PORT-W1
หลักทรัพย์
PORT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(PORT-W1)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 06 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 27 พ.ค. 2565
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 03 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 12 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2565
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 28 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________