รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2565 12:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 ครั้งที่ 2
หลักทรัพย์
SAAM
แหล่งข่าว
SAAM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 26 เม.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SAAM-W1
วันใช้สิทธิ                      : 18 พ.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 10 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 7.50
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://investor.saam.co.th/th/warrants.php
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : หน่วยงานเลขานุการบริษัท ของ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10
เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-096-1936-7 ต่อ 105
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายพดด้วง คงคามี
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้