รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2565 08:35:00
หัวข้อข่าว
29 เมษายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PORT-W1
หลักทรัพย์
PORT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(PORT-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 29 เม.ย. 2565
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 06 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 27 พ.ค. 2565
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 03 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 12 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2565
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 28 พ.ค. 2565
สิทธิ
______________________________________________________________________