รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2565 17:01:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่อนุมัติตามที่เสนอ) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
MAX
แหล่งข่าว
MAX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2565
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : 
3.  อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไม่ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เ
ข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4.  อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล (วาระนี้ได้ผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 แต่เนื่องจากไม่มีวาระอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงนำกลับมาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อีกครั้งหนึ่ง)
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่สืบเนื่องจากวาระที่ 3
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้
าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระนี้ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
5.  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2565จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน
น ดังนี้
1. ผลคะแนนในวาระนี้ไม่ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คือ   นายชาตรี  ชื่นสุขสินทรัพย์ และ 
2.  นายประพัฒน์  ยอขันธ์
2. นางสาวสุรวงศ์  วรรณปักษ์ ได้แจ้งขอไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
วาระนี้ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
6.  อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 2,222,000 
บาท   และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าว
ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้  วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไม่ผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
(แก้ไข)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่สืบเนื่องจากวาระที่ 3 
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้
าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระนี้ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2565
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

หมายเหตุ                      :
วาระนี้ได้ผ่านมติที่ประชุมสามัญ   ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 
แต่เนื่องจาก ไม่มีวาระอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จึงนำกลับมาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อีกครั้งหนึ่ง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้