รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2565 21:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม POPF ประจำปี 2565
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์          

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 27 เม.ย. 2565
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่ผู้จัดการกองทุนเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ จท.11-650094
  
วันที่ 27 เมษายน 2565

เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
        กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมกรุงเทพ 2
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โดยมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 ราย
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันทั้งหมดจำนวน 176,795,417 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 36.7071
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 481,638,600
หน่วย) ซึ่งสามารถสรุปมติในแต่ละวาระได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1    รับทราบสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2563
มติ :  ที่ประชุมรับทราบสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2563
วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของกองทุนรวม
มติ :  ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของกองทุนรวม
วาระที่ 3   รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวม
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มติ :  ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวม
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4   รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
มติ :   ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
วาระที่ 5   รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
มติ :   ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 
2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.  นางสาววิไลวรรณ  ผลประเสริฐ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420 และ/หรือ
2.  นางสาววิภาวรรณ  ปัทวันวิเวก   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4795 และ/หรือ
3.  นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9052
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2565 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 
เป็นจำนวน 610,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น
ของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 6   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
           ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
  กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้