รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 เม.ย. 2565 08:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PLANB เริ่มซื้อขายวันที่ 29 เมษายน 2565
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)
ทุนเดิม (บาท)                    : 419,317,354.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,193,173,544
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,170,224
ทุนใหม่ (บาท)                    : 419,534,376.80
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,195,343,768
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PLANB-W1) จำนวน 
2,170,224 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,170,224 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 8.00
วันใช้สิทธิ                      : 12 เม.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 29 เม.ย. 2565
______________________________________________________________________