รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 เม.ย. 2565 08:13:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SONIC เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
SONIC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 358,659,404.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 717,318,808
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,878,900
ทุนใหม่ (บาท)                    : 362,598,854.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 725,197,708
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SONIC-W1) จำนวน 
7,878,900 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,878,900 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 21 เม.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________