รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 เม.ย. 2565 17:40:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
ZIGA
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)  ASAP  03 พ.ค. 2565  20 พ.ค. 2565
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  FORTH  03 พ.ค. 2565  20 พ.ค. 2565
บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)  JUTHA  03 พ.ค. 2565  20 พ.ค. 2565
หุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)  JUTHA-P  03 พ.ค. 2565  20 พ.ค. 2565
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  JUTHA-W1  03 พ.ค. 2565  20 พ.ค. 2565
บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)  KASET  03 พ.ค. 2565  20 พ.ค. 2565
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)  ZIGA  03 พ.ค. 2565  20 พ.ค. 2565
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  ZIGA-W1  03 พ.ค. 2565  20 พ.ค. 2565
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -

ระดับ 2 : ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -

ระดับ 3 : หยุดพักการซื้อขายในวันทำการแรก, ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -


หมายเหตุ 
เมื่อหุ้นสามัญเข้ามาตรการให้หลักทรัพย์อื่นของบจ. และหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงหลักทรัพย์ของบจ. เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายด้วย (ยกเว้น DW) โดย
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net Settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ มาตรการกำกับการซื้อขาย มีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขาย ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น
____________________________________________________________________