รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ค. 2565 06:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ VL เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
VL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (VL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 483,346,350.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 966,692,700
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 51,741,502
ทุนใหม่ (บาท)                    : 509,217,101.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,018,434,202
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) จำนวน 
51,741,502 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 51,741,502 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.50
วันใช้สิทธิ                      : 27 เม.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________