รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ค. 2565 08:12:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ LIT เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
LIT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (LIT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 442,901,705.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 442,901,705
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 29,532
ทุนใหม่ (บาท)                    : 442,931,237.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 442,931,237
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) จำนวน 38,053 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,532 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1.28849 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.577
วันใช้สิทธิ                      : 25 เม.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________