รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ค. 2565 12:31:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
PLANB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 06 พ.ค. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 84,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 84,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 84,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 7.22
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : 03 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 84,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 84,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 84,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 606,480,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 500,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าใช้จ่ายประมาณการของค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ค่าจดทะเบียนเพิ่มทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 605,980,000.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้