รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ค. 2565 08:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PLANB เริ่มซื้อขายวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)
ทุนเดิม (บาท)                    : 419,534,376.80
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,195,343,768
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 84,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 427,934,376.80
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,279,343,768
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง : บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) 84,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 7.22
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 03 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________